ÁSZF-Debreceni GyerekprogramokÁltalános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének dátuma: 2019. augusztus 1. és visszavonásig érvényes.


Kozák Adrienn egyéni vállalkozó

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja Kozák Adrienn ev. a www.debrecenigyerekprogramok.hu (https://sites.google.com/view/debrecenigyerekprogramok) honlap üzemeltetője, mint a Szolgáltató és az alább meghatározott hirdetési szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfél (a továbbiakban: a Megrendelő) között létrejövő hirdetési online szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) általános szerződési feltételeinek, valamint a szerződő Szolgáltató és Megrendelő jogainak, kötelezettségeinek és felelősségének meghatározása. A szerződés nyelve: magyar


1. Általános adatok, elérhetőség

1.1. Szolgáltató neve: Kozák Adrienn egyéni vállalkozó (Debreceni Gyerekprogramok)

1.2 Szolgáltató székhelye: 5083 Kengyel, Kossuth út 179.

1.3 Szolgáltató levelezési címe: 4079 Debrecen, Szárcsa utca 32.

1.4 Szolgáltató adószáma: 69261538-1-36

1.5 Szolgáltató számlaszáma:11600006-00000000-82162739

1.5 Szolgáltató központi e-mail címe: info@debrecenigyerekprogramok.hu

1.6 Szolgáltató telefonszáma: +36-20-380-1674

1.7 Szolgáltató honlapja: www.debrecenigyerekprogramok.hu (https://sites.google.com/view/debrecenigyerekprogramok)


2. Az online Szolgáltatási Szerződés létrejötte és tárgya

2.1 A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejövő online Szolgáltatási Szerződés létrejöttének feltételei:

A Szolgáltató, www.debrecenigyerekprogramok.hu (https://sites.google.com/view/debrecenigyerekprogramok) honlapján (a továbbiakban: Honlap) elérhető Hirdetésmegrendelő űrlapok a Megrendelő által történő kitöltésével, az Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetésmegrendelő űrlapon esetlegesen rögzített egyéb feltételek elfogadásával, a Megrendelő űrlap végén a Küldés gombra való kattintással, a Megrendelő e-mail címére történő visszaigazolás elküldésével, a Szolgáltató által történt Díjbekérő, a Megrendelő e-mail címére történő elküldésével illetve a Megrendelő által történt díj kifizetésével jön létre.

2.2. A Szolgáltatási Szerződés tárgya online hirdetési szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtása ezen ÁSZF 2.3-as pontjában meghatározott módon elérhető Hirdetési ajánlatokban részletezettek szerint.

2.3. A Hirdetési Ajánlatok részletezése (Hirdetési csomagok) és a hirdetés díjai a Honlapon a Hirdetési Ajánlat menüpontra kattintva érhető el:

(A) - AKTUÁLIS Program hirdetése (Hirdetési csomagok: A1, A2, A3, A4, A5)

(B) - ÁLLANDÓ Program hirdetése (Hirdetési csomagok: B1, B2, B3)

(C) - Hirdetési BANNER megjelenítése (Hirdetési csomagok: C1, C2, C3)

(D) - Cég LOGO elhelyezése a 'Támogatóink' részben (Hirdetési csomag: D1)

Az A1 és a B1 Hirdetési csomagok díjmentesek.

(E) - Táborok hirdetése (idény jelleggel) (Hirdetési csomagok: E1, E2, E3)

2.4 A hirdetés díjának esetleges egyedi feltételhez köthető módosítási igénye a Hirdetésmegrendelő Űrlap “Megjegyzés” rovatában tüntethető fel.


3. Hirdetési díj, Számlázás és fizetési feltételek

3.1 Hirdetési díj: a Hirdetési Csomagokban feltüntetett díj

3.2 A Megrendelő által választható számlázási módok: elektronikus számlázás vagy papír alapú számlázás

3.3 A Szolgáltató által alkalmazott jogszabályi előírásoknak megfelelő számlázó program: (bilingo.hu, szamlazz.hu)

3.4 A Szolgáltató plusz díjat számít fel papír alapú számla igénylése esetén, amelynek összege a Hirdetésmegrendelő Űrlapon kerül feltüntetésre.

3.5 A hirdetési díjak alanyi adómentes tevékenység miatt áfamentesek.

3.6 A választható fizetési mód: banki átutalás

3.7 A Szolgáltató kiállítja és a Megrendelő e-mail címére elküldi az elektronikus Díjbekérőt.

A Díjbekérőben szereplő Hirdetési csomagok díját két munkanappal a hirdetés megadott kezdési időpontját megelőzően köteles a Megrendelő a Szolgáltató Erste Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlájára történő banki átutalás útján kifizetni.

A Szolgáltató a hirdetés díjának a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően állítja ki az elektronikus (vagy igény esetén, plusz költség megfizetésével, papír alapú) számlát.

3.8 A Hirdetési díj kifizetéséig a Szolgáltató nem köteles a Hirdetés megjelenítésére.

4. A Hirdetés megrendelésének folyamata:

4.1 A Megrendelő kitölti a választott Hirdetési Csomaghoz tartozó online Hirdetésmegrendelő Űrlapot (Űrlap)

4.2 Az Űrlapon a Megrendelő elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelés Tájékloztatóban foglaltakat és az Űrlapon esetlegesen rögzített egyéb feltételeket.

4.3 A Küldés gombra kattintással a Megrendelés elküldésre kerül a Szolgáltatóhoz.

4.4 A Megrendelő az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap a hirdetés megrendeléséről.

4.5 A Szolgáltató, amennyiben a Hirdetés tartalma a jelen ÁSZF 11.3 pontjában meghatározott feltételekbe nem ütközik, kiállítja és a Megrendelő e-mail címére elküldi az elektronikus Díjbekérőt.

4.6 A Megrendelő a Díjbekérőben szereplő Hirdetési díjat a Szolgáltató számlájára banki átutalással kiegyenlíti két munkanappal a hirdetés megadott kezdési időpontját megelőzően.

4.7 A Hirdetési díj a Szolgáltató számlájára történő megérkezésével létrejön az online Szolgáltatási Szerződés a Megrendelő és a Szolgáltató között.

4.8 A Szolgáltató az elektronikus számlát a Megrendelő részére a Hirdetési díj beérkezését követően állítja ki és e-mailben továbbítja.

4.9 A Hirdetési díj a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően történik meg a hirdetés honlapon történő elhelyezése.


5. A Hirdetéshez szükséges elektronikus tartalmak továbbítása a Szolgáltatónak:

5.1 A hirdetéshez szükséges elektronikus tartalmakat a Megrendelő a Hirdetésmegrendelő Űrlapon tölti fel, valamint a még esetlegesen kiegészítendő tartalmakat a Szolgáltató központi e-mail címére, az info@debrecenigyerekprogramok.hu címre küldi a tervezett megjelenést megelőző két munkanappal.

5.2 Az online hirdetésben megjelenített tartalmak vizuális és szöveges elektronikus anyagaira vonatkozó megkötések: elfogadott fájlformátumok: jpg, png, gif, txt, doc, docx, rtf. A weboldalra történő feltöltés során weboldalra optimalizált módon kerülhetnek megjelenítésre a fájlmérettől függően.


6. A Hirdetések leadási határideje

6.1 A www.debrecenigyerekprogramok.hu (https://sites.google.com/view/debrecenigyerekprogramok) honlapon megjelentetni kívánt hirdetést a tervezett megjelenés előtt minimum két munkanappal korábban kell leadni.

6.2 A Programhirdetés kihelyezése az Űrlapon a hirdetés kezdő napjaként megjelölt napon 05:00 - 07:00 óra között kerülnek kihelyezésre és a hirdetés utolsó napjaként megjelölt napon 05:00 - 07:00 óra között kerülnek le a hirdetési felületről.


7. A szerződés hatálya

7.1 A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött online Szolgáltatási Szerződés a Díjbekérőben rögzített határozott időre jön létre, amely kizárólag a másik fél szerződésszegése esetén mondható fel.


8. Kapcsolattartás a Megrendelő és a Szolgáltató között

8.1 A Szolgáltató elsődlegesen e-mail-en keresztül, az info@debrecenigyerekprogramok.hu, illetve szükség esetén a Megrendelő által megadott egyéb elérhetőségeken tartja a kapcsolatot a Megrendelővel.

8.2 A Megrendelő és a Szolgáltató között folytatott elektronikus levelezés a postai levelezéssel teljesen azonos értékű - írásbeli - üzleti levelezésnek minősül, amelyet a Szolgáltató legalább 5 évig megőriz.

8.3 A Megrendelő és a Szolgáltató által a másik fél számára küldött elektronikus levél akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a felek számára hozzáférhetővé válik, függetlenül attól, hogy azt a számítógépén megjelenítették-e.

8.4 Valamennyi értesítést, kifogást, módosítási kérelmet, ill. egyéb észrevételt e-mail formában kell a másik fél tudomására hozni.


9. Alapvető rendelkezések:

9.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi törvényekre, kormányrendeletekre:

  • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
  • 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

9.2 A jogszabályok kötelező rendelkezései a Szolgáltatóra és a Megrendelőre külön kikötés nélkül is irányadók.

9.3 A jelen ÁSZF 2019. augusztus 1. napjától hatályos és visszavonásig érvényes


10. A Megrendelő jogai, kötelezettségei, felelőssége

10.1 A Megrendelő kötelezettsége, hogy a 2008. évi XLVIII tv. reklámtörvény rendelkezéseit betartva kizárólag a jogszabályoknak megfelelő tartalmú hirdetést juttat el a Szolgáltatónak megjelentetésre.

10.2 A Megrendelő felelőssége, hogy a megjeleníteni kívánt audio, vizuális és szöveges tartalmak jogszerűen felhasználhatók legyenek és ezek felhasználási jogát a Szolgáltató részére biztosítsa.

10.3 A Megrendelőnek joga, hogy a Hirdetési díj befizetését megelőzően Hirdetése megjelentetésétől elálljon, amennyiben arról e-mailben tájékoztatást ad a Szolgáltató számára.


11. A Szolgáltató jogai és kötelezettsége, felelőssége

11.1 A szolgáltató kötelezettsége, hogy a Szerződésben rögzítetteknek megfelelően jelenítse meg a Hirdetést.

11.2 Ha a Szolgáltató valamely vis maior esemény miatt nem tudja a megrendelést szerződésszerűen teljesíteni, azért nem tartozik kártérítési felelősséggel. Vis maiornak minősül a Szolgáltató által használt webtárhely vagy a domain szolgáltatás hibája.

11.3 A weboldalon kizárólag olyan hirdetések jelenhetnek meg, amelyek politikamentesek, erőszakmentesek, ill. összeegyeztethetőek az oldal céljaival, megjelenésével, ezért minden olyan hirdetést, amely nem felel meg a fenti kitételnek, szabad mérlegelés szerint a Szolgáltató elutasíthatja, ennek tényét két munkanapon belül közli a Megrendelővel.

11.4 A Szolgáltató kizárja felelősségét a Hirdetés félrevezető, valóságnak nem megfelelő, jogszabályt, vagy harmadik személy (pl. szerzői) jogát sértő tartalma által okozott minden igény, büntetés, kár, eljárás, bírság és egyéb hátrányos jogkövetkezmény alól. A Megrendelő vállalja, hogy haladéktalanul mentesíti és kártalanítja a Szolgáltatót a fentiek bármilyen előfordulása esetén.

11.5 A Megrendelő és a Szolgáltató között felmerülő esetleges jogvitákat a szerződő felek békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére a jogvitáikra kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét.


12. Felelősségi szabályok

12.1 A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését három nappal megelőzően értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megrendelőket, valamint a módosítást közzéteszi a www.debrecenigyerekprogramok.hu weboldalon. Nem minősül az ÁSZF a Szolgáltató általi módosításának, ha eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul valami az ÁSZF-ben.

12.2 A Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatás mindenben alkalmas a szerződésszerű teljesítésre, ennek megfelelően a szerződés érvényességi ideje alatt a Hirdetés hozzáférhető legyen. A Hirdetés ezen ÁSZF szerint akkor nem hozzáférhető, ha a Szolgáltató három napon keresztül folyamatosan nem képes az Interneten tartani, vagy az általa nyújtott szolgáltatás három napon keresztül folyamatosan nem hibamentes, és így a rendeltetésszerű használata a Megrendelő, valamint felhasználók részére - a Megrendelő írásbeli kifogása ellenére - nem biztosított.

12.3 Ha a Hirdetés hozzáférhetetlensége következik be, a Megrendelő a hozzáférhetetlenséggel érintett hirdetés hirdetési díjának leszállítását követelheti. Vis maiorért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

12.4 A Szolgáltató és a Megrendelő jogosultak az egyedi szerződésben a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeket megállapítani, ez esetben az egyedi szerződés az irányadó.

Az Általános Szerződési Feltételek IDE KATTINTVA letölthetőek.